fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Facturen zijn contant te betalen of door overschrijving op de op bestelbon vermelde rekening tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na ondertekenen van de bestelbon is van rechtswege een intrest verschuldigd van 1% per maand. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. We zijn gerechtigd, onverminderd de uitoefening van welkdanige andere rechten aanspraak te maken op een schadevergoeding in geval van laattijdige betaling van huidige bestelbon/factuur. De schade wordt begroot op 20% van het factuurbedrag met een minimum van €150,00. Facturen dienen geprotesteerd te worden binnen de 7 dagen per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Na deze termijn wordt de huidige factuur als definitief aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit. Bij annulering na ondertekenen van de bestelbon zal 50% van het totaalbedrag vermeld op de bestelbon dienen te worden betaald als schadebeding. Romy’s gipsafdrukken behoudt zich het recht voor te oordelen over de kwaliteit van het eindproduct. Ik verklaar voldoende geïnformeerd te zijn over de gebruikte producten. Noch Romy’s gipsafdrukken, noch diens bestuurder zijn aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen, allergische reacties of andere verschijnselen. Voor iedere betwisting aangaande huidige opdracht zijn alleen de rechtbanken en hoven te Gent bevoegd. Bij annulatie vanaf 48 uren voorafgaand aan de afspraak of no-show wordt een forfait van €50 + BTW gefactureerd. Bij wanbetaling wordt de factuur geïnd door gerechtsdeurwaarderskantoor GDW-Gent, Kortrijksesteenweg 1038, 9051 Gent.